Indien ontevredenheid bestaat over de uitvoering van onze werkzaamheden of over de medewerkers van Pallandt Bewindvoering de Bewindvoerder, kan dit aanleiding zijn tot het indienen van een bezwaar of klacht. Ook onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de uitvoering van onze werkzaamheden, dan wel om vermoedens dat er sprake is van een (dreigende) betrokkenheid van onze stichting en/of haar medewerkers bij een strafbaar feit en/of wetsovertreding die het vertrouwen in onze stichting kan schaden, kunnen worden gemeld.

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder

 • De organisatie: Pallandt Bewindvoering
 • De Directie: Pallandt Bewindvoering
 • De bewindvoerder: Pallandt Bewindvoerring
 • Medewerker: iedere werknemer van Pallandt Bewindvoering
 • Cliënt: een onder bewind gestelde bij wie Pallandt Bewindvoering tot bewindvoerder is benoemd of iemand met wie Pallandt Bewindvoering een overeenkomst heeft gesloten;
 • Bezwaar: schriftelijk ter kennis van Pallandt Bewindvoering gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Pallandt Bewindvoering;
 • Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij Pallandt Bewindvoering ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Pallandt Bewindvoering

Artikel 2. Bereik

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Pallandt Bewindvoering. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Zo nodig is een medewerker de cliënt behulpzaam bij het op schrift stellen van een bezwaar of klacht.

Artikel 3. Bezwaar

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de medewerker dat het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Lukt dat niet dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daar- bij, eventueel via nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.

Artikel 4. Registratie

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en minimaal het volgende bevatten:

 • Naam en adres van de indiener
 • De dagtekening
 • Een omschrijving waartegen de klacht gericht is

Artikel 5. Klachten

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken door de directie behandeld. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt schriftelijk mede aan de cliënt. Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt dan wordt de klager door de directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de BPBI of aan de toezichthoudende Kantonrechter.

Artikel 6. Rechtsgang

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als:

 • De cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.
 • De klacht anoniem is
 • Het feit waarover geklaagd wordt langer dan 6 weken voor indiening heeft plaatsgevonden.

Artikel 7. Geheimhoudingsplicht

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8. Archivering

De directie archiveert de klachten.

Artikel 9. Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.